ششمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
 
بسمه تعالی

با عنایت به شناسایی، انتخاب و معرفی برترین های پژوهش و فناوری دانشگاه در ششمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان)، خواهشمند است پس از مطالعه کامل دستورالعمل پیوستی، در صورت حائز شرایط بودن نسبت به تکمیل و ارائه فرم ها و مستندات مربوطه به امور پژوهشی واحد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/04/16 اقدام فرمایید.

دستورالعمل ارزيابي برترين هاي
ششمین جشنواره علمي، پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامیپرسشنامه معرفی پژوهشگران
 
تاریخ
1397/04/09
مجموعه
پژوهش
فایل