فراخوان اعطاء پژوهانه
به اطلاع کلیه اعضاء محترم هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه می رساند:
 
در صورت تمایل به دریافت پژوهانه، فرم درخواست را بر اساس آیین نامه مربوطه و پس از مطالعه وآگاهی کامل از جدول هزینه کرد بودجه پژوهانه، تکمیل فرموده و به همراه کلیه مدارک و مستندات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 ، جهت بررسی و طرح در شورای پژوهشی به دفتر امور پژوهشی واحد تحویل فرمایند. شایان ذکر است مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر تحویل داده شوند، مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت. به منظور مطالعه شیوه نامه اجرایی اعطاء پژوهانه و دریافت فرم های مربوطه، به وب سایت واحد (معاونت پژوهش و فناوری - امور پژوهشی -پژوهانه) مراجعه فرمایید.
 
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

تاریخ
1396/12/06
مجموعه
پژوهش
فایل